Özel

HACI NACİYE ATEŞ

OKULLARI

" Örnek insan olmak için..."

haci-naciye-ates-okullari-yerleske-darende-malatya

İhtiyaç Bursu Başvurusu

" Örnek insan olmak için"

Özel Hacı Naciye Ateş Okullarında eğitim görmek isteyen ihtiyaç sahibi öğrencilerimizden belirlenmiş koşullara uyanlara “İhtiyaç Bursu” desteği sağlanmaktadır.

Değerli Velimiz,

Burs başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için, okulumuza gelerek öğrencinizin yeni dönem kaydını ya da kayıt yenilemesini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Değerlendirmeler sonucunda onaylanan bursunuzu kullanabilmeniz için, burs sonucunun tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde okulumuza gelerek öğrenci sözleşmenizi güncelleyebilirsiniz.

Lütfen, başvuru formunda beyan ettiğiniz evrakları eksiksiz yükleyiniz.

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.

Öğrenci Bilgileri

Öğrenci Adı Soyadı
Geçtiği Sınıf
Ev Adresiniz

Velî Bilgileri

Velî Adı Soyadı

Aile Bilgileri

Baba Hayatta mı?
Anne Hayatta mı?
Anne-Baba Beraber mi?
Ailedeki Diğer Öğrencilerin Öğrenim Durumu
Ailenin Oturduğu Ev
Ailenin Sahip Olduğu Gayrımenkul
Ailenin Sahip Olduğu Araç
Aile geliri ile ilgili notlarınızı buradan yazabilirsiniz.
Yüklemek için tıklayın veya dosyaları bu alana sürükleyin. En fazla 5 dosya yükleyebilirsiniz.
Gelir Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği, Kira Belgesi vb. dosyalarınızı ekleyiniz.
Referans Adı Soyadı
Aydınlatma Metni
BURS BAŞVURULARI KAPSAMINDA İŞLENEN VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Biz Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi ( “Eğitim Kurumu” veya “Okul/Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, burs başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması doğrultusunda Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi öğrencilerine ve velilerine ait kişisel verileri işliyor, aynı zamanda KVKK’da, KVKK’ya bağlı yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarında ve sair mevzuatta belirtilmiş olan teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.
İşbu metin ile veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve böylece siz tüketicilerimizi kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.


1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi olarak, Veli ve Öğrencilerimizin kişisel verilerini tamamen otomatik olan veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla;

• Burs talep dilekçesi,

• Gazilik/şehitlik belgesi

• Gelir Belgesi (maaş bordrosu, hesap dökümü, geçici gelir beyannamesi, gelir beyannamesi, vergi levhası)

• Kimlik fotokopisi

• Nüfus kayıt örneği

• Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu

• Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi burs sözleşmesi

• Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi başvuru formu

• Velilerden talep edilen bilgi ve belgelerin yer aldığı, “Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi Burs Başvurusu Veliye Metin” isimli belge

• Burs talep eden öğrenci ya da öğrencilerin sosyal, kültürel ya da sportif başarıları varsa bunları gösteren belge(ler)

• Öğrencinin/öğrencilerin eğitim dönemi boyunca disiplin cezası almadığını gösterir belge

• Aileyi oluşturan kişilerin (anne, baba, çocuklar ve bakmakla yükümlü olunduğuna dair belge bulunan diğer aile efradı) kimlik bilgileri (e-devlet üzerinden alınacak nüfus kayıt örneği bu şartı sağlayacaktır)

• Hanede yaşayan 18 yaşını doldurmuş kişilerin gelir (Sgk) ve vergi durumu sorgulamaları e-devlet sistemi üzerinden yapılarak çıktıları

• Oturulan evin kira ise kira kontratı

• Aile fertleri tarafından kullanılan arabanın ya da arabaların marka, model ve yıl bilgileri
aracılığı ile toplamaktayız.


2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veri, Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi Veli ve Öğrencilerine ilişkin olan ve bu kişilerin belirli ya da belirlenebilir olmasını sağlayan her türlü veridir. İsim, soy isim, doğum tarihi gibi Veli ve Öğrencilere ait kişisel veriler, tek başlarına veya birlikte Veli ve Öğrencilerin kim olduğunun belirlenmesini sağlayabilirler.
Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi Velilerine, ait işlenmekte olan kişisel veriler, veri kategorilerine göre sınıflandırılmış olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

Kişisel Veri Kategorileri Veri Tipleri
Kimlik Verisi Veli ismi ve soy ismi, T.C. Kimlik No, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali gibi kimlik belgesi içerisinde yer alan tüm veriler, Nüfus kayıt örneği. Ailede çalışanların adı-soyadı, imza.
İletişim Verisi Adres; ailede çalışanların telefonları ve iş adresleri
Mesleki Deneyim Verisi Eğitim durumu ve meslek
Finans Verisi Veli’nin, anne ve babanın aylık kazancı, ailenin toplam geliri, oturulan evin kira mı mülkiyet mi olduğuna veya lojmanda mı oturduklarına ilişkin bilgi, gayrimenkul sahibi olunup olunmadığına ilişkin bilgi, kullanılan arabanın varlığına ve varsa kira olup olmadığına ilişkin bilgi, araba olması halinde marka ve modellerine ilişkin bilgi
Özlük Verisi Maaş bordrosu, hesap dökümü, geçici gelir beyannamesi, gelir beyannamesi, vergi levhası
Diğer Bilgiler Şehitliğe/gaziliğe ilişkin bilgi; verilen bursun tanımı, oranı ve geçerlilik süresi; kayıt türü ve talep edilen burs oranı, kurumsal iletişim uzmanı ile okul müdürünün burs talebine dair değerlendirmeleri, konuya ilişkin kurul kararı; ailedeki toplam çocuk sayısı, eğitim çağındaki çocukların sayısı ile kademe ve sınıf bilgileri, Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi’nde okutulan ve burs alınması durumunda okutulması düşünülen çocukların sayısı ve sınıf bilgileri,
Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi’ne burs başvurusunda bulunulan öğrencilere ait işlenmekte olan kişisel veriler, veri kategorilerine göre sınıflandırılmış olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:
Kişisel Veri Kategorileri Veri Tipleri
Kimlik Verisi Ad - Soyad, T.C. Kimlik No, doğum tarihi
Mesleki Deneyim Verisi Sınıf kendisi için burs talep edilecek öğrencinin/öğrencilerin başarı durumu, okul, burs talep eden öğrenci ya da öğrencilerin sosyal, kültürel ya da sportif başarılarına ilişkin bilgi
Sağlık Bilgisi Öğrencinin rapora bağlı engel durumu olup olmadığı ve varsa derecesi, burs başvurusu görüşmeleri sırasında iletilebilecek her türlü sağlık sorunu
Diğer Bilgiler Verilen bursun tanımı, oranı ve geçerlilik süresi; imza, önceden okuduğu okul türü, aile üye sayısı, okuyan kardeş sayısı, burs alınması durumunda Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi okuyacak kardeş sayısı, çalışan kardeş sayısı, kayıt türü ve talep edilen burs oranı, ailedeki toplam çocuk sayısı, eğitim çağındaki çocukların sayısı ile kademe ve sınıf bilgileri, anne ve babasının hayatta olup olmadığı, 2828 sayılı Kanuna göre Devletin veya koruyucu ailenin himayesi altında olup olmadığı, ailede başka öğrenim görenin olup olmadığı ve varsa hangi kademede olduğu, ailede öğrenim görürken yatılı okuyan veya burs/kredi alanların sayısı, öğrencinin daha önce ücretsiz okuyup okumadığı ve okumuş ise süresiİlgili tabloda belirtilen öğrenci ve veli kişisel verileri,
• Öğrencilerin burs taleplerinin değerlendirmeye alınması,
• Şehit ve gazi çocukları ve %3 kontenjanından faydalanmak isteyenlerin bu şartları sağladığının tespit edilmesi,
• Burs başvurusunda bulunanların gerçekten ihtiyaç sahibi olduklarının kontrol edilmesi,
• Burs başvurusunda bulunanların kayıt edilmesi ve başvurmayanlardan ayırt edilmesi,
• Başvuru sahiplerinin aile durumunun, burs başvurusunda dikkate alınabilmesi,
• Burs verilecek velilerle burs sözleşmesi yapılması,
• Vakıf bursuna başvuracak olanların başvurusunun alınması ve değerlendirilmesi,
• Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında hukuki yükümlülerin yerine getirilmesi

Amaçları ile işlenmekte olup Veli ve Öğrencilere ait kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; gerekli sözleşmelerin kurulması veya yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi’in meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine Dayanarak Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi tarafından toplanmaktadır ve işlenmektedir.

NOT: Veli ve Öğrencilere ilişkin doldurulması istenen çeşitli formlarda, kimi zaman eklemek isteyeceğiniz bilgiler için boş alan bırakılmıştır. Bu kısım, Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi tarafından işlenmesi zaruri olan veriler için olup, tabloda belirtilmemiş verilerin bu gibi boş alanlara yazılıp iletilmemesi önemle rica olunur. Özellikle de, ayrıca belirtmemiş olduğumuz ve özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezheb veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerinizi Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi ile paylaşmamanız gerektiği önemle hatırlatırız.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI
Kişisel verileriniz;
a. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmi kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
b. İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere,
c. Taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize,
d. Kullanılan e-posta altyapısının ve programların sunucu veya veri tabanlarının yurtdışında olmasından dolayı Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi’nin idaresi, iş süreçlerinin yürütülmesi, iç politikalarımıza uygun bir şekilde kurumsal kaynak planlaması yapılması amacıyla, yurtdışına,
e. Tarafınızla akdedilen sözleşmesinden doğan yükümlülükleri yerine getirebilmemiz veya denetleme faaliyetlerini yürütebilmemiz amacıyla; iş ortaklarımıza (Veri merkezi Hollanda ülkesinde bulunan Microsoft firması, veri merkezi İrlanda ülkesinde bulunan Google firması),
f. Öğrencilerimize burs imkanı sağlamak hususunda elimizden gelen bütün imkanları, çeşitli vakıf ve kuruluşlardan da destek alarak sağlayabilmemiz amacıyla; Başta Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi olmak üzere, öğrencilere burs imkanı sağlanması konusunda okulumuza yardım eden her türlü kurum ve kuruluşa,
KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılacaktır.4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE YÖNELİK HAKLARINIZ
Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla, şahsen, noter aracılığıyla yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım veya uygulama vasıtasıyla bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır; ancak, başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.
Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.


5. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi

Mersis no:

KEP Adresi:

İletişim Linki : 99912531@meb.k12.tr

Adres : Zaviye Mahallesi Şair Bakai Caddesi No:2 Darende / Malatya

Telefon : 0422 615 38 00